Comentaris a la Llei de Contractes de Conreu

Comentaris a la Llei de Contractes de Conreu
Recomendar a un amigo Añadir a mis libros
No disponible


La Llei de Contractes de Conreu intenta establir, per primera vegada a Catalunya, un règim jurídic complet dels contractes d?arrendament rústic, de parceria i de masoveria, tot introduint, a més, alguna figura nova com l?arrendament de pastures o l?arrendament amb finalitat de conservació del patrimoni natural. El comentari analitza article per article la regulació vigent, sense obviar els aspectes més polèmics de la Llei, com ara l?extensió a set anys de la durada mínima dels contractes quan l?arrendatari és un conreador directe i personal, o l?àmplia llibertat que, en contraposició, es deixa a les parts en el contracte de parceria. La Llei de Contractes de Conreu no regula només els contractes esmentats, sinó que també introdueix instruments més clarament de política agrària, com el retracte a favor de la Generalitat en qualsevol venda de finca rústica que es realitzi a Catalunya. Es tracta, doncs, d?una Llei que pretén constituir la norma bàsica de les relacions agràries a Catalunya, per la qual cosa la seva transcendència ultrapassa l?interès merament jurídic. El Comentari, en el qual hi participen professors de diferents universitats catalanes i professionals del dret, combina l?estudi teòric amb les qüestions més pràctiques, la cita exhaustiva de jurisprudència i la concordança amb la resta de legislació, en particular la relativa a la Política Agrària Comuna. Presentació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Pròleg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Abreviatures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ARTICLE 1. CONTRACTES DE CONREU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 I. L?objecte de la regulació: els contractes de conreu . . . . . . . . . . . . 25 1. Introducció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2. Cessió onerosa de l?aprofi tament agrícola, ramader o forestal . . . . . 26 3. D?una fi nca rústica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 II. Àmbit d?aplicació de la Llei de Contractes de Conreu. . . . . . . . . . . 30 III. Llibertat civil i contractes de conreu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 IV. L?explotació agrària com a objecte del contracte de conreu . . . . . . . . 34 ARTICLE 2. DRETS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 I. Introducció i antecedents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 II. El naixement dels drets de pagament únic i la solució al problema . . . . 39 III. Compatibilitat de l?article amb determinats contractes . . . . . . . . . . 41 IV. Els drets de pagament únic i l?hectàrea admissible . . . . . . . . . . . . 42 V. Els drets de retirada com a integrants del contingut contractual . . . . . 44 VI. La impossibilitat d?arrendar una fi nca amb drets provinents de la Reserva Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 VII. Durada de la cessió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 VIII. Renda i drets de pagament únic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 IX. Condicionalitat i contracte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 SUMARI 8 / Antoni Vaquer Aloy (coord.) X. L?exclusió dels drets del contingut contractual . . . . . . . . . . . . . . 48 XI. Existència d?altres drets vinculats a la fi nca arrendada . . . . . . . . . . 49 ARTICLE 3. HABITATGE I APROFITAMENTS COMPLEMENTARIS . . . . . . . . . . . . . 51 I. L?habitatge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 II. Altres aprofi taments de la fi nca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 III. Pluralitat d?arrendaments compatibles sobre la mateixa fi nca . . . . . . . 55 IV. Els horts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 V. Les activitats d?agroturisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 ARTICLE 4. CONTRACTES EXCLOSOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 I. Contractes no relatius a fi nques rústiques . . . . . . . . . . . . . . . . 60 II. El conreu de durada inferior a l?any agrícola . . . . . . . . . . . . . . . 62 III. Les prestacions de serveis per tasques agrícoles o ramaderes . . . . . . . 64 IV. La cessió del dret a adobar amb dejeccions ramaderes . . . . . . . . . . 65 V. La cessió d?aprofi taments relatius a la caça. . . . . . . . . . . . . . . . 65 VI. La cessió d?una explotació ramadera de caràcter intensiu, sense terres de cultiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 VII. La cessió de l?ús de la fi nca sense fi nalitat de destí per a activitat agrícola, ramadera o forestal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 VIII. Supòsits exclosos de la LAR que no esmenta l?art. 4 LCC . . . . . . . . . 70 1. Contractes de conreu sobre béns comunals . . . . . . . . . . . . . . 70 2. Béns propis de les corporacions locals . . . . . . . . . . . . . . . . 71 3. Forests veïnals en mà comuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 ARTICLE 5. PARTS CONTRACTUALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 I. La capacitat contractual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 II. Legitimació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 III. Contractes atorgats per representants legals de menors i incapacitats . . . 76 IV. Copropietat i contracte de conreu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 ARTICLE 6. CONREADOR DIRECTE I PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 I. El conreador i el panorama legislatiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 1. L?agricultor de la PAC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 2. L?agricultor professional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 2.1. La Llei de Modernització d?Explotacions Agràries . . . . . . . . . 80 2.2. La Llei d?Arrendaments Rústics 2003 . . . . . . . . . . . . . . . 81 3. Agricultor a títol principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 4. Conreador directe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 5. Conreador personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 6. Conreador directe i personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 II. Entitats, societats i altres fi gures com conreadors directes i personals . . . 85 1. Les comunitats de béns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 2. Les societats agràries de transformació . . . . . . . . . . . . . . . . 87 3. Les cooperatives o seccions de cooperativa de producció agrària. . . . 88 4. Les societats civils, mercantils i laborals . . . . . . . . . . . . . . . . 89 III. L?Administració Pública i les seves empreses . . . . . . . . . . . . . . . 90 Comentaris a la llei de contractes de conreu / 9 IV. Les fundacions i associacions sense afany de lucre amb fi nalitat de custòdia i conservació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 ARTICLE 7. FORMA DEL CONTRACTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 I. Requisits formals dels contractes de conreu . . . . . . . . . . . . . . . 91 II. La facultat d?elevar el contracte a escriptura pública . . . . . . . . . . . 93 III. El contingut de l?escriptura pública. L?inventari. . . . . . . . . . . . . . 94 ARTICLE 8. RÈGIM JURÍDIC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 I. El règim jurídic dels contractes de conreu . . . . . . . . . . . . . . . . 99 II. L?ús i el costum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 III. El règim jurídic especial del conreador directe i personal. . . . . . . . . 101 IV. L?aplicació supletòria de les normes sobre l?arrendament . . . . . . . . . 102 ARTICLE 9. ÚS I COSTUM DE BON PAGÈS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 ARTICLE 10. ANY AGRÍCOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 SECCIÓ PRIMERA: DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS . . . . . . . . . . . . . . . 109 I. Els drets i les obligacions de les parts derivats de l?acord de voluntats contractual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 II. El règim jurídic dels drets i de les obligacions de les parts . . . . . . . . 110 ARTICLE 11. DRETS I OBLIGACIONS DE L?ARRENDADOR O ARRENDADORA . . . . . . . 113 I. Els drets de l?arrendador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 1. El dret a percebre la renda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 2. El dret a la restitució de la fi nca en el mateix estat en què la va lliurar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 II. La prescripció de les pretensions corresponents als drets de l?arrendador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 III. Les obligacions de l?arrendador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 1. L?obligació de lliurament de la fi nca a l?arrendatari . . . . . . . . . . 116 2. L?obligació de garantir a l?arrendatari l?ús pacífi c de la fi nca . . . . . . 117 3. L?obligació de mantenir la fi nca en un estat que serveixi a l?activitat de cultiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 IV. L?incompliment de les obligacions de l?arrendador . . . . . . . . . . . . 119 ARTICLE 12. DRETS I OBLIGACIONS DE L?ARRENDATARI O ARRENDATÀRIA . . . . . . . 121 I. Els drets de l?arrendatari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 1. El dret al lliurament de la fi nca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 2. El dret a destinar la fi nca a les plantacions o sembres que més li convinguin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 3. El dret a adquirir els fruits produïts . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 4. El dret que la fi nca arrendada es mantingui en un estat que serveixi a l?activitat de cultiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 5. El dret a ser mantingut en l?ús pacífi c de la fi nca arrendada . . . . . . 125 II. La prescripció de les pretensions corresponents als drets de l?arrendatari . . 126 10 / Antoni Vaquer Aloy (coord.) III. Les obligacions de l?arrendatari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 1. L?obligació de conrear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 2. L?obligació de pagar la renda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 3. L?obligació de tornar la fi nca quan fi nalitza el contracte . . . . . . . . 128 IV. L?incompliment de les obligacions de l?arrendatari . . . . . . . . . . . . 129 ARTICLE 13. RENDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 I. El principi de llibertat civil en la regulació de la renda . . . . . . . . . . 131 II. La fi xació de la renda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 1. La renda establerta en quantitat determinada i no alíquota de fruits . . 135 2. La renda consistent en una quantitat alçada per tota la durada de l?arrendament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 III. La repercussió dels tributs a l?arrendatari. Les quantitats assimilades a les renda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 ARTICLE 14. PACTE DE MILLORAR LA TERRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 I. El pacte de millorar la terra: l?arrendament ad meliorandum . . . . . . . 139 II. La regulació dels arrendaments ad meliorandum . . . . . . . . . . . . 140 III. El concepte de renda/millora: el tracte diferenciat del règim de liquidació de les millores; les especialitats en relació a la regulació de la renda . . . 142 1. El concepte de millora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 2. La renda/millora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 3. L?actualització de la renda en els arrendaments rústics amb pacte de millora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 IV. La no realització de la millora pactada com a renda . . . . . . . . . . . 145 ARTICLE 15. ACTUALITZACIÓ I REVISIÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 I. L?actualització de la renda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 1. La preceptiva actualització de la renda. El sistema supletori d?actualització . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 2. L?actualització de la renda fi xada en espècie. . . . . . . . . . . . . . 151 3. L?actualització en els supòsits especials de fi xació de la renda . . . . . 153 II. La revisió de la renda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 III. La reducció o exoneració de la renda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 ARTICLE 16. PAGAMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 I. El pagament de la renda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 1. Les circumstàncies del pagament de la renda . . . . . . . . . . . . . 160 1.1. La forma del pagament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 1.1.1. El pagament de la renda fi xada en diners . . . . . . . . . . 160 1.1.2. El pagament de la renda fi xada en fruits . . . . . . . . . . 161 1.2. El temps del pagament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 1.2.1. El pagament anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 1.2.2. El venciment del període . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 1.3. El lloc del pagament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 II. La consignació de la renda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 III. Manca de pagament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Comentaris a la llei de contractes de conreu / 11 VI. El rebut del pagament de la renda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 1. El rebut: la prova del pagament. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 2. La presumpció derivada del pagament de la darrera renda. . . . . . . 167 3. Altres mitjans de prova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 ARTICLE 17. DURADA MÍNIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 I. L?establiment d?una durada mínima del contracte . . . . . . . . . . . . 169 1. Antecedents legislatius en matèria de durada . . . . . . . . . . . . . 171 2. El caràcter imperatiu de l?art. 17 LCC . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 3. Les excepcions a la imperativitat de la norma . . . . . . . . . . . . . 173 4. La durada mínima de set anys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 5. El còmput dels anys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 II. El dret de reserva de l?arrendador: el compromís de conreu directe. . . . 175 ARTICLE 18. PRÒRROGA DEL CONTRACTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 I. La pròrroga del contracte d?arrendament rústic . . . . . . . . . . . . . 177 II. La naturalesa de la pròrroga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 III. La durada indefi nida de la pròrroga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 IV. L?extinció del contracte d?arrendament: el preavís o denúncia del contracte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 1. El temps i la forma de la notifi cació. . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 2. La denúncia del contracte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 ARTICLE 19. DENÚNCIA DEL CONTRACTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 I. La denúncia, la renúncia o el desistiment unilateral del contracte d?arrendament rústic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 II. La denúncia del contracte en la LCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 1. La facultat de desistiment unilateral de l?arrendatari . . . . . . . . . . 186 2. La regulació estatal del desistiment en el contracte d?arrendament rústic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 3. El preavís . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 4. La fi nalització de l?any agrícola com a data d?extinció del contracte . . 188 5. La indemnització pel desistiment unilateral de l?arrendatari . . . . . . 189 III. El desistiment unilateral de l?arrendador . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 SECCIÓ QUARTA. DESPESES I MILLORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 I. Els conceptes de «despeses» i de «millores» . . . . . . . . . . . . . . . . 191 1. Precisions terminològiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 2. Les «despeses» i les «millores» en la regulació del Llibre V CCCat . . . . 192 II. Les «despeses» i les «millores» en la regulació de la LCC. . . . . . . . . . 194 ARTICLE 20. DESPESES ORDINÀRIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 I. El règim jurídic de les «despeses» en la LCC . . . . . . . . . . . . . . . 197 II. Les despeses ordinàries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 1. Les despeses ordinàries com a despeses imputables a l?arrendatari . . . 198 2. Les despeses ordinàries com a despeses assumides per l?arrendador . . 198 12 / Antoni Vaquer Aloy (coord.) ARTICLE 21. DESPESES EXTRAORDINÀRIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 I. Les despeses extraordinàries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 II. Les despeses extraordinàries com a despeses imputables a l?arrendador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 III. Les despeses extraordinàries com a despeses assumides per l?arrendatari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 ARTICLE 22. MILLORES OBLIGATÒRIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 I. El règim jurídic de les «millores» en la Llei de Contractes de Conreu . . . 205 II. Les millores obligatòries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 1. Les millores obligatòries per a l?arrendador . . . . . . . . . . . . . . 206 2. Les millores obligatòries per a l?arrendatari . . . . . . . . . . . . . . 207 ARTICLE 23. MILLORES VOLUNTÀRIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 I. Les millores voluntàries realitzades per l?arrendatari . . . . . . . . . . . 209 II. Les millores voluntàries realitzades per l?arrendador . . . . . . . . . . . 211 ARTICLE 24. PRESCRIPCIÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 I. Àmbit d?aplicació de la denominada «prescripció» de les pretensions relatives a les despeses i a les millores. . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 II. La naturalesa del termini a què es refereix el precepte . . . . . . . . . . 214 III. La determinació del moment d?inici del còmput del termini . . . . . . . 215 ARTICLE 25. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 I. Introducció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 II. Extinció del contracte d?arrendament rústic: Causes específi ques . . . . . 218 1. El termini i les pròrrogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 2. Resolució . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 3. Pèrdua total de la fi nca arrendada . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 3.1. Expropiació de la fi nca arrendada. . . . . . . . . . . . . . . . . 222 4. Voluntat unilateral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 5. Mutu acord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 6. Altres supòsits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 ARTICLE 26. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE PER INCOMPLIMENT . . . . . . . . . . . . 229 I. Incompliment i resolució . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 1. L?opció de la part complidora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 II. Casos específi cs d?incompliment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 1. Abandonament del conreu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 2. Canvi d?ús . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 3. Perjudicar la fi nca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 4. Subarrendament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 5. Impagament de la renda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 6. No realitzar les millores acordades . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 7. Fer obres voluntàries amb l?oposició de l?arrendador o arrendadora o sense notifi car-li . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 III. Altres causes d?incompliment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Comentaris a la llei de contractes de conreu / 13 ARTICLE 27. PÈRDUA O EXPROPIACIÓ PARCIALS DE LA FINCA . . . . . . . . . . . . . 239 I. Extinció parcial del contracte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 1. Pèrdua parcial de la fi nca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 II. L?opció de l?arrendatari o arrendatària . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 1. L?extinció total del contracte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 2. L?extinció parcial del contracte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 2.1. Novació objectiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 ARTICLE 28. DRET A RECOLLIR ELS FRUITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 I. Efectes de la fi nalització del contracte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 II. Drets i obligacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 1. L?arrendatari o arrendatària sortint . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 2. L?arrendatari o arrendatària nous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 3. L?arrendador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 ARTICLE 29. SUCCESSIÓ DE L?ARRENDADOR O ARRENDADORA. . . . . . . . . . . . . 247 I. Successió de l?arrendador o arrendadora. . . . . . . . . . . . . . . . . 247 II. Classes de successió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 1. La successió inter vivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 2. La successió «mortis causa» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 III. Constitució de drets reals sobre la fi nca arrendada . . . . . . . . . . . . 249 IV. La protecció del tercer adquirent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 ARTICLE 30. SUCCESSIÓ DE L?ARRENDATARI O ARRENDATÀRIA . . . . . . . . . . . . 251 I. Transmissió del dret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 II. El nou adquirent del dret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 1. Obligacions de l?adquirent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 1.1. La notifi cació. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 1.2. L?obligació de conrear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 2. La facultat de l?arrendador o arrendadora . . . . . . . . . . . . . . . 254 III. Falta d?acord entre els adquirents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 ARTICLE 31. DISSOLUCIÓ D?UNA SOCIETAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 I. Societat arrendatària . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 II. Dissolució de la societat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 III. La successió en l?arrendament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 IV. Efectes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 ARTICLE 32. SUBARRENDAMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 I. Subarrendament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 II. Cessió d?aprofi taments marginals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 III. Administracions públiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 ARTICLE 33. PREFERÈNCIA ADQUISITIVA DE L?ARRENDATARI O ARRENDATÀRIA . . . . . 265 I. Introducció i sistemàtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 II. El dret d?adquisició preferent a favor del conreador de la fi nca . . . . . . 266 1. Els motius que en justifi quen l?existència . . . . . . . . . . . . . . . 266 14 / Antoni Vaquer Aloy (coord.) 1.1. Las raones esgrimides pel propi legislador . . . . . . . . . . . . 266 1.2. La tradició jurídica catalana en relació amb la protecció al conreador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 1.3. La preferència adquisitiva i la duració dels contractes d?arrendament rústic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 2. Supòsit de fet en el que opera la preferència adquisitiva i excepcions legals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 2.1. En relació amb els subjectes de la transmissió: quan l?adquirent és propietari d?una part indivisa de la fi nca . . . . . . . . . . . . 273 2.2. Quan l?adquirent de la fi nca és familiar del seu titular . . . . . . . 274 2.3. En relació amb l?objecte del dret: quan la fi nca té la qualifi cació urbanística d?urbana o urbanitzable . . . . . . . . . . . . . . . . 276 3. Requisits legals del dret d?adquisició preferent que afecten el seu titular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 3.1. Es tracta d?una prerrogativa exclusiva dels conreadors directes i personals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 3.2. És un dret irrenunciable anticipadament . . . . . . . . . . . . . 278 3.3. Es limita a la part de la fi nca que està cedida en arrendament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 3.4. L?arrendatari té l?obligació de cultivar i de conservar la titularitat de la fi nca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 ARTICLE 34. DRET DE TANTEIG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 ARTICLE 35. DRET DE RETRACTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 I. El dret de tanteig i retracte a la LCC i a la LAR . . . . . . . . . . . . . . 284 II. El termini d?exercici del tanteig i del retracte . . . . . . . . . . . . . . 285 III. La notifi cació a l?arrendatari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 IV. Preu o valoració de la fi nca que es pretén transmetre . . . . . . . . . . 288 V. Forma de pagament del preu de la fi nca: directament o mitjançant consignació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 VI. Efectes del retracte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 ARTICLE 36. PARCERIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 I. Concepte de parceria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 II. Naturalesa jurídica del contracte de parceria . . . . . . . . . . . . . . . 294 III. Manca de distinció entre parceria, arrendament parciari i parceria associativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 IV. Règim jurídic del contracte de parceria . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 1. Normes imperatives aplicables a la parceria . . . . . . . . . . . . . . 297 2. Elements del contracte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 2.1. Les parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 2.2. La fi nca o l?explotació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 2.3. Els drets de producció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 2.4. El repartiment dels productes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 2.5. Despeses i millores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 2.6. Duració del contracte i tipus de cultiu. . . . . . . . . . . . . . . 299 Comentaris a la llei de contractes de conreu / 15 2.7. Successió en el contracte de parceria . . . . . . . . . . . . . . . 300 2.8. Accés a la propietat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 ARTICLE 37. DESENVOLUPAMENT DE LA PARCERIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 I. El deure de lleialtat del parcer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 II. La càrrega d?informar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 III. La càrrega d?avisar el propietari de la recol·lecció . . . . . . . . . . . . 303 IV. La comercialització dels productes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 ARTICLE 38. EXTINCIÓ DE LA PARCERIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 I. Les causes d?extinció de la parceria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 1. Les causes específi ques d?extinció de la parceria . . . . . . . . . . . 306 ARTICLE 39. MASOVERIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 I. Confi guració jurídica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 II. Règim jurídic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 III. La relació de confi ança subjacent al contracte de masoveria . . . . . . . 311 IV. El dret-deute a habitar el mas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 V. Altres obligacions del masover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 VI. El preu de la masoveria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 VII. L?extinció del contracte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 VIII. L?accés a la propietat del masover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 ARTICLE 40. ARRENDAMENT AMB FINALITATS DE CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 I. Antecedents i context . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 II. Panorama estatal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 III. Situació a Catalunya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 1. La importància de la conservació i l?exclusió de la normativa específi ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 2. Els drets de pagament únic als arrendaments de conservació . . . . . 324 3. Els aprofi tament secundaris a la custòdia del patrimoni natural . . . . 324 4. L?usdefruit i els contractes de conservació del patrimoni natural . . . . 325 ARTICLE 41. ARRENDAMENT PER A PASTURES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 I. Antecedents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 1. El conlloc a Catalunya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 2. El conlloc a Andorra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 3. El conlloc a l?Aragó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 II. Context estatal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 III. Regulació a la Llei de Contractes de Conreu . . . . . . . . . . . . . . . 332 1. Concepte de pastures i àmbit del contracte . . . . . . . . . . . . . . 333 2. Altres aprofi taments a la fi nca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 3. Durada del contracte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 4. La condicionalitat i els drets de pagament únic . . . . . . . . . . . . 334 5. El contractes d?arrendament de pastures i els purins. . . . . . . . . . 335 6. El subarrendament al contracte de pastures . . . . . . . . . . . . . . 335 16 / Antoni Vaquer Aloy (coord.) ARTICLE 42. JUNTA D?ARBITRATGE I MEDIACIÓ PER ALS CONTRACTES DE CONREU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 I. Antecedents i legislació espanyola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 II. Antecedents i legislació de Catalunya . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 III. L?art. 42 LCC i el seu iter legislatiu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 IV. Anàlisi de l?art. 42 LCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 V. Principals problemes de la llei d?arbitratge en relació amb la Junta Arbitral de la LCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 1. Mesures cautelars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 2. Execució del laude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 3. Anul·lació i revisió del laude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 ARTICLE 43. DRET D?ADQUISICIÓ PREFERENT DE LA GENERALITAT . . . . . . . . . . 347 ARTICLE 44. CONDICIONS D?EXERCICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 I. L? iter legislatiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 1. L?avantprojecte de Llei de 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 2. El projecte de Llei tramitat durant l?any 2007 . . . . . . . . . . . . . 350 3. El Dictamen del Consell Consultiu de 22 de gener de 2008 . . . . . . 351 4. Vot particular de Joaquim Borrell i Mestre. . . . . . . . . . . . . . . 353 II. Anàlisi jurídica del contingut del capítol VI . . . . . . . . . . . . . . . 354 1. Principi de proporcionalitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 2. Principi de reserva de llei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 3. El retracte a favor de l?administració en la normativa sectorial catalana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 DISPOSICIONS ADDICIONALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 PRIMERA. MODELS DE CONTRACTES DE CONREU . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 SEGONA. REGISTRE ADMINISTRATIU DE CONTRACTES DE CONREU . . . . . . . . . . 363 I. Antecedents a Catalunya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 II. Regulació sota la LAR 1980 i LAR 2003/2005. . . . . . . . . . . . . . . 365 III. Regulació a la Llei de Contractes de Conreu . . . . . . . . . . . . . . . 366 TERCERA. MESURES INCENTIVADORES DELS CONTRACTES DE CONREU . . . . . . . . . 369 QUARTA. ASSEGURANÇA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 I. Introducció. Objecte de la Disposició Addicional 4a . . . . . . . . . . . 371 II. A l?àmbit dels contractes de conreu, l?assegurança és voluntària. Les conseqüències per a l?execució del contracte de conreu . . . . . . . . . 373 III. El cost de l?assegurança és assumit íntegrament pel conreador . . . . . . 375 IV. La remissió a la normativa general en matèria d?assegurança . . . . . . . 377 Annex. Anàlisi de la jurisprudència . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Comentaris a la llei de contractes de conreu / 17 CINQUENA. JUNTA D?ARBITRATGE I MEDIACIÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. CONTRACTES VIGENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 I. L?aplicació de la Llei de Contractes de Conreu als contractes existents . . 383 II. Contingut normatiu del contracte, tàcita reconducció i pròrroga . . . . . 386 III. Requisits per a l?aplicació de la Llei de Contractes de Conreu. . . . . . . 388 DISPOSICIONS FINALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 PRIMERA. DRET VIGENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 I. La substitució del dret vigent per l?aprovació de la Llei de Contractes de Conreu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 II. Els preceptes substituïts per la Llei de contractes de conreu . . . . . . . 395 SEGONA. ENTRADA EN VIGOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 I. L?entrada en vigor de la Llei de Contractes de Conreu . . . . . . . . . . 399 II. Altres terminis sobre efi càcia de les normes a la Llei de Contractes de Conreu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 Jurisprudència . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 Bibliografia citada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411

Introducir comentario
Libros escritos por
Si no se cargan automáticamente los resultados, pulse aqui para cargar