Llei D´enjudiciament Civil 1/2000. Anotat i Concordat amb Especial Atenció al Dret Civil Català

Llei D´enjudiciament Civil 1/2000. Anotat i Concordat amb Especial Atenció al Dret Civil Català
Recomendar a un amigo Añadir a mis libros
No disponible


Text vigent i posat al dia de la LEC 1/2000 elaborat a partir de la traducció publicada als suplements en català del Butlletí Oficial de l’Estat. Incorpora anotacions de concordança entre els preceptes de la pròpia LEC i entre preceptes de la LEC i altres normes jurídiques. En són unes 1800 i es troben al peu de pàgina.
L’aspecte més innovador i, alhora, el seu tret més característic és que al cos del text, s’hi han fet anotacions de concordança amb el Dret Civil Català, algunes de les quals constitueixen veritables especialitats processals catalanes.
Incorpora un complet índex analític, que ha estat dissenyat expressament per aquesta edició.

ÍNDEX SISTEMÀTIC

Pròleg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Criteris utilitzats per fer les anotacions i les concordances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Llista d’abreviacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Taula de modificacions de la LEC 1/2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

LLEI D’ENJUDICIAMENT CIVIL 1/2000

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

TÍTOL PRELIMINAR

De les normes processals i la seva aplicació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

LLIBRE I

De les disposicions generals relatives als judicis civils

TÍTOL I

De la compareixença i actuació en judici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

CAP. I

De la capacitat per ser part, la capacitat processal i la legitimació . . . . . . . . . 65

CAP. II

De la pluralitat de parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

CAP. III

De la successió processal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

CAP. IV

Del poder de disposició de les parts sobre el procés i sobre les seves

pretensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

CAP. V

De la representació processal i la defensa tècnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

TÍTOL II De la jurisdicció i de la competència . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

CAP. I De la jurisdicció dels tribunals civils i les qüestions prejudicials . . . . . . . . . . . 80

Secc. 1a De l’extensió i els límits de la jurisdicció dels tribunals civils . . . . . . . . . . . . . 80

Secc. 2a De les qüestions prejudicials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

CAP. II De les regles per determinar la competència . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Secc. 1a De la competència objectiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Secc. 2a De la competència territorial

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Secc. 3a De la competència funcional

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

CAP. III De la declinatòria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

CAP. IV Dels recursos en matèria de jurisdicció i competència . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

CAP. V Del repartiment dels afers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

TÍTOL III De l’acumulació d’accions i de processos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

CAP. I De l’acumulació d’accions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

CAP. II De l’acumulació de processos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Secc. 1a De l’acumulació de processos. Disposicions generals . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Secc. 2a De l’acumulació de processos pendents davant un mateix tribunal . . . . . . . . 96

Secc. 3a De l’acumulació de processos pendents davant de tribunals diferents . . . . . . 97

Secc. 4a De l’acumulació de processos singulars a processos universals . . . . . . . . . . . 99

TÍTOL IV De l’abstenció i la recusació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

CAP. I De l’abstenció i la recusació: disposicions generals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

CAP. II De l’abstenció de jutges, magistrats, secretaris judicials, fiscals i del

personal al servei dels tribunals civils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

CAP. III De la recusació de jutges i magistrats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

CAP. IV De la recusació dels secretaris dels tribunals civils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

CAP. V De la recusació d’oficials, auxiliars i agents de l’Administració de justícia . . . . 105

CAP. VI De la recusació dels perits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

TÍTOL V De les actuacions judicials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

CAP. I Del lloc de les actuacions judicials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

CAP. II Del temps de les actuacions judicials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Secc. 1a Dels dies i les hores hàbils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Secc. 2a Dels terminis i els termes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

CAP. III De la immediatesa, la publicitat i la llengua oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

CAP. IV De la fe pública judicial i de la documentació de les actuacions . . . . . . . . . . 113

CAP. V Dels actes de comunicació judicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

CAP. VI De l’auxili judicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

CAP. VII De la substanciació, la vista i la decisió dels afers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Secc. 1a Del despatx ordinari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Secc. 2a De les visites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Secc. 3a De les votacions i les decisions dels afers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

CAP. VIII De les resolucions judicials i de les diligències d’ordenació . . . . . . . . . . . . . . 131

Secc. 1a De les classes, la forma i el contingut de les resolucions i de la manera

de dictar-les, publicar-les i arxivar-les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Secc. 2a Dels requisits interns de la sentència i dels seus efectes . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Secc. 3a De les diligències d’ordenació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

CAP. IX De la nul·litat de les actuacions judicials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

CAP. X De la reconstrucció d’actuacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

TÍTOL VI De la cessació de les actuacions judicials i de la caducitat de la instància . . . 141

TÍTOL VII De la taxació de costes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

TÍTOL VIII De la bona fe processal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

LLIBRE II

Dels processos declaratius

TÍTOL I De les disposicions comunes als processos declaratius . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

CAP. I De les regles per determinar el procés corresponent . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

CAP. II De les diligències preliminars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

CAP. III De la presentació de documents, dictàmens, informes i altres mitjans

i instruments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

CAP. IV De les còpies dels escrits i els documents i el seu trasllat . . . . . . . . . . . . . . . 160

CAP. V De la prova: disposicions generals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Secc. 1a De l’objecte, la necessitat i la iniciativa de la prova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Secc. 2a De la proposició i l’admissió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Secc. 3a D’altres disposicions generals sobre la pràctica de la prova . . . . . . . . . . . . . 165

Secc. 4a De l’anticipació i de l’assegurament de la prova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

CAP. VI Dels mitjans de prova i les presumpcions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Secc. 1a De l’interrogatori de les parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Secc. 2a Dels documents públics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Secc. 3a Dels documents privats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Secc. 4a De les disposicions comunes a les dues seccions anteriors . . . . . . . . . . . . . . 175

Secc. 5a Del dictamen de perits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Secc. 6a Del reconeixement judicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Secc. 7a De l’interrogatori de testimonis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Secc. 8a De la reproducció de la paraula, el so i la imatge, i dels instruments que

permeten arxivar i conèixer dades rellevants per l procés . . . . . . . . . . . . . . . 190

Secc. 9a De les presumpcions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

CAP. VII De les qüestions incidentals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

CAP. VIII De la condemna a costes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

TÍTOL II Del judici ordinari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

CAP. I De les al·legacions inicials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Secc. 1a De la demanda i el seu objecte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Secc. 2a De la contestació a la demanda i de la reconvenció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Secc. 3a Dels efectes de la litispendència del procés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

CAP. II De l’audiència prèvia al judici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

CAP. III Del judici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

CAP. IV De la sentència . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

TÍTOL III Del judici verbal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

TÍTOL IV Dels recursos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

CAP. I Dels recursos: disposicions generals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

CAP. II Del recurs de reposició . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

CAP. III Del recurs d’apel·lació i de la segona instància . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Secc. 1a Del recurs d’apel·lació i de la segona instància: disposicions generals . . . . . . 218

Secc. 2a De la substanciació de l’apel·lació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

CAP. IV Del recurs extraordinari per infracció processal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

CAP. V Del recurs de cassació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

CAP. VI Del recurs en interès de la llei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

CAP. VII Del recurs de queixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

TÍTOL V De la rebel·lia i de la rescissió de sentències fermes i nova audiència al

demandat rebel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

TÍTOL VI De la revisió de sentències fermes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

LLIBRE III

De l’execució forçosa i de les mesures cautelars

TÍTOL I Dels títols executius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

CAP. I De les sentències i altres títols executius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

CAP. II Dels títols executius estrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

TÍTOL II De l’execució provisional de resolucions judicials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

CAP. I De l’execució provisional: disposicions generals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

CAP. II De l’execució provisional de sentències de condemna dictades en primera

instància . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Secc. 1a De l’execució provisional i de l’oposició . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Secc. 2a De la revocació o confirmació de la sentència executada provisionalment . . . 243

CAP. III De l’execució provisional de sentències de condemna dictades en segona

instància . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

TÍTOL III De l’execució: disposicions generals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

CAP. I De les parts de l’execució . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

CAP. II Del tribunal competent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

CAP. III Del despatx de l’execució . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

CAP. IV De l’oposició a l’execució i de la impugnació d’actes d’execució contraris

a la llei o al títol executiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

CAP. V De la suspensió i el terme de l’execució . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

TÍTOL IV De l’execució dinerària . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

CAP. I De l’execució dinerària: disposicions generals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

CAP. II Del requeriment de pagament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

CAP. III De l’embargament de béns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

Secc. 1a De la trava dels béns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

Secc. 2a De l’embargament de béns de tercers i de la terceria de domini . . . . . . . . . . 265

Secc. 3a Dels béns inembargables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

Secc. 4a De la prioritat de l’embargament i de la terceria de millor dret . . . . . . . . . . . 271

Secc. 5a De la garantia de l’embargament de béns mobles i drets . . . . . . . . . . . . . . . 273

Secc. 6a De la garantia de l’embargament d’immobles i d’altres béns susceptibles

d’inscripció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

Secc. 7a De l’Administració judicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

CAP. IV Del procediment de constrenyiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Secc. 1a Disposicions generals per a la realització dels béns embargats . . . . . . . . . . . 277

Secc. 2a Valoració dels béns embargats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

Secc. 3a Del conveni de realització . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Secc. 4a De la realització per una persona o una entitat especialitzada . . . . . . . . . . . 280

Secc. 5a De la subhasta dels béns mobles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

Secc. 6a De la subhasta de béns immobles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

Secc. 7a De l’administració per a pagament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

CAP. V De les particularitats de l’execució sobre béns hipotecats o pignorats . . . . . . 295

TÍTOL V De l’execució no dinerària . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

CAP. I De les disposicions generals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

CAP. II De l’execució per deures de lliurar coses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

CAP. III De l’execució per obligacions de fer i no fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

CAP. IV De la liquidació de danys i perjudicis, fruits i rendes, i la rendició de

comptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

TÍTOL VI De les mesures cautelars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

CAP. I De les mesures cautelars: disposicions generals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

CAP. II Del procediment per a l’adopció de mesures cautelars . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

CAP. III De l’oposició a les mesures cautelars adoptades sense l’audiència del

demandat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

CAP. IV De la modificació i l’aixecament de les mesures cautelars . . . . . . . . . . . . . . . 317

CAP. V De la caució substitutòria de les mesures cautelars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

LLIBRE IV

Dels processos especials

TÍTOL I Dels processos sobre capacitat, filiació, matrimoni i menors . . . . . . . . . . . . . 319

CAP. I De les disposicions generals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

CAP. II Dels processos sobre la capacitat de les persones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

CAP. III Dels processos sobre filiació, paternitat i maternitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

CAP. IV Dels processos matrimonials i de menors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

CAP. V De l’oposició a les resolucions administratives en matèria de protecció

de menors i del procediment per determinar la necessitat d’assentiment

en l’adopció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

TÍTOL II De la divisió judicial de patrimonis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

CAP. I De la divisió de l’herència . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

Secc. 1a Del procediment per a la divisió de l’herència . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

Secc. 2a De la intervenció del cabal hereditari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

Secc. 3a De l’administració del cabal hereditari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

CAP. II Del procediment per a la liquidació del règim econòmic matrimonial . . . . . . 345

TÍTOL III Dels processos monitori i canviari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

CAP. I Del procés monitori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

CAP. II Del judici canviari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

Disposicions addicionals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

Disposicions transitòries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

Disposició derogatòria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

Disposicions finals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

ÍNDEX ANALÍTIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

 

Introducir comentario
Libros escritos por
Si no se cargan automáticamente los resultados, pulse aqui para cargar
Si no se cargan automáticamente los resultados, pulse aqui para cargar